TERMA & SYARAT

Terima kasih kerana melawat laman web ini. Pastikan anda membaca Terma dan Syarat yang terkandung dalam dokumen ini dengan teliti memandangkan penggunaan laman web ini merupakan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini. Sepanjang laman web ini, istilah "kami" merujuk kepada syarikat Small Ditch Design Studio Enterprise.

Ketepatan maklumat
Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang kami ada di laman web ini tidak tepat atau lengkap. Sebarang pergantungan pada bahan di laman web ini akan berisiko. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab memantau sebarang perubahan pada bahan dan maklumat yang terkandung dalam laman web ini.

Pemindahan maklumat
Sebarang komunikasi atau bahan bukan peribadi yang anda hantar ke laman web ini melalui mel elektronik atau sebaliknya, termasuk apa-apa data, soalan, komen, cadangan atau sebagainya, akan dianggap sebagai, tidak sulit.

Apa-apa sahaja yang anda hantar atau pos menjadi harta eksklusif kami dan boleh digunakan, tanpa apa-apa sekatan untuk tujuan apa pun.

Selain itu, kami bebas untuk menggunakannya untuk apa jua tujuan (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan, pengiklanan dan pemasaran produk) idea, karya seni, ciptaan, cadangan, konsep atau yang terkandung dalam mana-mana komunikasi yang anda hantar ke laman web ini tanpa pampasan kepada pihak yang mengemukakan maklumat.

Dengan mengemukakan maklumat anda juga mengehadkan bahawa anda memiliki bahan/kandungan yang diserahkan, bahawa ia tidak ada unsur fitnah dan penggunaan maklumat tersebut oleh pihak kami tidak akan melanggar mana-mana hak pihak ketiga.

Hak harta Intelek
Semua hak cipta dan hak harta intelektual lain dalam semua teks, imej dan bahan lain di laman web ini adalah milik Small Ditch Design Studio Enterprise atau disertakan dengan kebenaran pemilik yang berkaitan. Anda dibenarkan melayari laman web ini, tetapi tidak mencetak, memuat turun ke cakera keras atau untuk menggunakannya untuk tujuan pengedaran kepada individu lain.

Tiada mana-mana bahagian dalam laman web ini boleh dijual atau diedarkan untuk keuntungan komersial dan atau diguna-semula dengan pengolahan dalam mana-mana kerja, penerbitan atau laman web lain.

Tanda dagangan, logo, watak dan tanda perkhidmatan (secara kolektif "Tanda Dagangan") yang dipaparkan di laman web ini dimiliki, atau secara eksklusif dilesenkan kepada Small Ditch Design Studio Enterprise. Penggunaan/penyalahgunaan Tanda Dagangan yang dipaparkan di laman web ini, atau pada mana-mana kandungan lain, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini, adalah dilarang sama sekali.

Anda juga dinasihatkan bahawa pihak kami tidak ragu-ragu untuk bertindak agresif dengan menguatkuasakan hak harta intelektual, menggunakan sepenuhnya kuasa undang-undang termasuk pendakwaan jenayah untuk kesalahan serius.

Pautan ke laman web lain
Pautan di laman web ini boleh membawa anda ke luar rangkaian laman web dan kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, ketepatan atau fungsi laman web tersebut. Pautan disediakan dengan niat baik dan kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang perubahan atau pengubahsuaian pada laman web pautan tersebut

Pautan ke rangkaian luar yang ada di laman web ini tidak juga menandakan sokongan oleh kami. Kami amat mengesyorkan agar anda menyedari dan membaca dengan teliti keterangan undang-undang dan privasi semua laman web lain yang anda lawati.

Penafian
Penggunaan laman web ini semata-mata atas risiko tunggal anda.

Kami tidak memberi jaminan apa-apa, sama ada nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya (termasuk jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk satu tujuan tertentu) termasuk jaminan atau pernyataan di laman web ini akan lengkap, tepat, boleh dipercayai, tepat pada masanya, tidak melanggar pihak ketiga; akses ke laman web ini tidak akan terganggu atau bebas daripada ralat; bahawa laman web ini akan selamat; bahawa apa-apa nasihat atau pendapat yang diperoleh dari kami melalui laman web ini adalah tepat atau boleh dipercayai dan apa-apa representasi atau jaminan kepadanya dengan nyata ditolak. Kami berhak untuk menyekat atau menamatkan akses anda ke laman web ini atau mana-mana halaman lain laman web pada bila-bila masa.

Liabiliti
Kami atau mana-mana pihak lain yang terlibat dalam membuat, menghasilkan atau menyampaikan laman web ini bagi pihak kami tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab apapun untuk apa-apa kerosakan langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung atau punitif, kos, kerugian atau liabiliti yang timbul daripada akses anda kepada, menggunakan, ketidakupayaan untuk menggunakan, menukar kandungan laman web ini atau timbul dari mana-mana laman web lain yang anda akses melalui pautan dari laman web ini atau dari tindakan yang kami ambil atau tidak mengambil sebagai akibat dari apa-apa mesej e-mel yang anda hantar kami.

Kami atau mana-mana pihak lain yang terlibat dalam mewujudkan, menghasilkan atau menyampaikan kandungan laman web ini tidak bertanggungjawab untuk mengekalkan bahan dan perkhidmatan yang disediakan di laman web ini atau untuk membekalkan sebarang pembetulan, kemas kini atau siaran berkaitan dengannya.

Sebarang bahan di laman web ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kami tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab apapun untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami atau disebabkan oleh virus yang boleh menjangkiti peralatan komputer anda atau harta lain oleh sebab penggunaan, akses atau muat turun bahan dari laman web ini. Jika anda memilih untuk memuat turun bahan dari laman web ini, anda melakukannya dengan risiko anda sendiri.

Aktiviti Terlarang
Anda dilarang melakukan apa-apa perkara yang pada pandangan pihak kami, ianya dianggap tidak wajar dan/atau dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh mana-mana undang-undang yang terpakai di laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada:
1. Apa-apa tindakan yang boleh menjadi pelanggaran sama ada privasi (termasuk memuat naik maklumat peribadi tanpa persetujuan individu yang berkenaan) atau mana-mana hak undang-undang individu;
2. Menggunakan laman web ini untuk menafikan atau memfitnah pihak kami, pekerjanya atau individu lain atau bertindak sedemikian rupa sehingga membawa nama buruk kepada pihak kami;
3. Memuat naik fail yang mengandungi virus yang boleh menyebabkan kerosakan kepada harta pihak kami atau harta individu lain. Anda dan pihak kami bersetuju bahawa sebarang kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan dikemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Berkenaan Cookies
Pihak kami menggunakan teknologi penjejakan ("cookies").

Kemas kini
Kami berhak membuat sebarang perubahan dan pembetulan kepada notis ini. Sila rujuk halaman ini dari semasa ke semasa untuk mengkaji ini dan apa-apa maklumat tambahan baru.

Menu